Velargumenteret anmodning om aktindsigt til Søren Brostrøm

Foto: Gerd Altmann. Public Domain. Pixabay https://pixabay.com/illustrations/coronoa-stamp-pass-passport-4917909/

Af Eric Sørensen

Vedr.
(1) Anmodning om aktindsigt
(2) Begrænset naturlig immunitet
(3) Undtagelse for test af vaccinerede


Kære direktør Brostrøm, Nærværende stiles Cc til direktør Ullum for at spare tid, da enkelte af de neden for anførte anmodninger om aktindsigt formentlig bør besvares af SSI.

Indhold:

1. Overtrædelse af ECHR

2. Dokumentation for begrænset varighed af naturlig immunitet

2.1. Dokumentation for fraskrivelse af produktansvar

3. Dokumentation for gentagen sygdom og videresmitte

4. Dokumentation for ingen smitte fra vaccinerede

5. Hvad kan udledes af nyeste viden

6. Liste for anmodninger om aktindsigt

Indledende bemærkninger:

De erklærede i sidste uge på dansk TV, at kunstig immunitet er bedre end naturlig immunitet.

Det er på Deres foranledning, at gyldighed af Coronapas[1] udstedt pga. naturlig immunitet begrænses fra et helt til et halvt år. De oplyser i medierne, at dette følger af ”nyeste viden”.

Jeg har drøftet Deres konklusion med eksperter i USA tilknyttet lægegruppen *FLCCC. Hér er opfattelsen den modsatte af Deres.

Det forekommer mig, at ændringen til ugunst for tidligere syge skyldes nylige studier, der viser vigende effekt af vaccination. Det er ikke usandsynligt, at De i nær fremtid må bringe i forslag, at Coronapas-gyldighed begrænses til f.eks. 6 måneder efter seneste vaccination.

De seneste studier viser nemlig, at vaccinebeskyttelse for +50 år er statistisk insignifikant efter 6 måneder.

Dette er givetvis et tilbageslag for Deres strategi, – nemlig at stoppe pandemien gennem massevaccination, – såfremt et stigende antal personer uden for risikogruppen får ”suspenderede” menneskerettigheder tilbage qua naturlig immunitet på bedre vilkår end ved vaccination.

Det er imidlertid ikke lovligt at suspendere menneskerettigheder for visse grupper for at opretholde en fejlslagen strategi for andre.

Og det er reelt resultatet af de nye begrænsninger og testkrav.

Velsagtens alle, der har haft sygdommen, oplever Deres tiltag som et valg mellem enten unødig og ufrivillig medicinering eller fratagelse af basale menneskerettigheder. I den offentlige debat, som De er en betydende del af, er ikke-vaccinerede og tidligere syge på uanstændig vis syndebuk for Deres fejlslagne strategi.

For mit vedkommende tabte jeg respekten for Deres faglige indsats, da De den 28. februar 2021 – efter en lovændring med pudsige definitionsændringer – satte Covid-19 på liste A ved siden af Ebola. Deres skrivelse med modsat konklusion præcist ét år tidligere var og forbliver fagligt korrekt.

De foregøgler efter min mening befolkningen, at vaccinerne nærmest er evigt effektive, at vaccinerede hverken smitter eller smittes, og at naturlig immunitet er noget bras.

Med en vaccinebeskyttelse, der går mod intet efter et halvt år, er strategien ved at falde fra hinanden og nu kræves evindelig genvaccination. Stillet over dette uacceptable fremtidsbillede med vaccination efter vaccination, er Deres udokumenterede anslag mod naturlig immunitet uanstændigt.

Alle parametre for pandemien er i dag værre end for 12 måneder siden. Selvom 75% af hele befolkningen er blevet vaccineret, herunder omkring 90% af risikogruppen.

Hvori består så Deres rådgivning i dag?

1) At undtage smittebærende vaccinerede fra testkrav og

2) inddrage basale menneskerettigheder fra naturligt immune og andre raske personer uden væsentlig sygdomsrisiko.

I UK, hvor vaccineudrulningen er nogle måneder foran Danmark, er i dag 90% af Covid-19 indlagte på 70 år eller ældre vaccinerede.

Figure 1: Der er ingen målbar forbedring før og efter vaccineudrulning. Forfatterens egen illustration
Figure 1: Der er ingen målbar forbedring før og efter vaccineudrulning. Forfatterens egen illustration

Figure 2: Smittetallet er højere efter vaccineudrulning. Forfatterens egen illustration.
Figure 2: Smittetallet er højere efter vaccineudrulning. Forfatterens egen illustration.

Det skal for en ordens skyld bemærkes, at De ikke følger WHO’s reviderede guidelines for udførsel af PCR tests, hvorved De får et alt for højt antal positive ”sager”.

Figure 3: Der er flest vaccinerede ”sager” iblandt risikogruppen (+65 år). Forfatterens egen illustration.
Figure 3: Der er flest vaccinerede ”sager” iblandt risikogruppen (+65 år). Forfatterens egen illustration.
Figure 4: Indlagte er fortrinsvis i risikogruppen (+65 år) og blandt vaccinerede. Imidlertid tester hospitalerne som udgangspunkt kun ikke-vaccinerede ved indlæggelse, så fordelingen er reelt endnu mere uheldig. Forfatterens egen illustration.
Figure 4: Indlagte er fortrinsvis i risikogruppen (+65 år) og blandt vaccinerede. Imidlertid tester hospitalerne som udgangspunkt kun ikke-vaccinerede ved indlæggelse, så fordelingen er reelt endnu mere uheldig. Forfatterens egen illustration.

Af hensyn til proportionssans ved vurdering af Deres strategi bør erindres, at der i de første 14 måneder af pandemien var 21 døde (u/komorbiditet) i aldersgruppen 0-60 år (inden 30 dage efter en positiv PCR prøve med 38 cycles) (Kilde: SSI).

I samme periode døde 21.000 af tobaksrygning (Kilde: Kræftens Bekæmpelse). Gennemgangen af disse triste tal viser desværre, at Deres strategi ikke har forbedret situation i forhold til sidste år, hvor massevaccinationen ikke var begyndt.

1. Overtrædelse af ECHR:

Den Europæiske Konvention til Beskyttelse af Menneskerettigheder (”ECHR”), der er del af dansk lovgivning, forbyder diskrimination, der måtte være usaglig eller ikke proportionel.

Adgangen til frit at færdes i samfundet er en menneskeret, der kun må inddrages som en absolut ”last resort”, når Almenvellet er truet[2]. Når Almenvellet accepterer tusinde af årlige dødsfald pga. tobak og alkohol, herunder tilknyttet belastning af hospitalsvæsenet, så er Covid-19 ingenlunde en trussel af nævnte karakter[3].

Europarådet, under hvilken Organisation Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg hører, vedtog den 27. januar i år en Resolution, hvorefter medlemslandene skal tilsikre, at der ikke sker forskelsbehandling af ikke-vaccinerede[4]. Det hedder sig herom i Resolutionen fra Europarådet:

Illustration: forfatteren

Når De kommer til erkendelsen, at vaccinerede også smitter, bortfalder enhver ”saglig” begrundelse for forskelsbehandlingen af ikke-vaccinerede og tidligere syge. Enhver ”proportionel” begrundelse har De ingensinde været i nærheden af.

Ulovlig diskrimination udløser ret til kompensation for hver begivenhed.

2. Dokumentation for begrænset varighed af naturlig immunitet.

Jeg har drøftet Deres konklusion, nemlig at naturlig immunitet har en varighed på højst 6 måneder, med eksperter i USA. Man mener, at De tager fejl: naturlig immunitet er både længerevarende og mere beskyttende end kunstig immunitet. Dokumentation, der leder til det modsatte af Deres konklusion, findes bl.a. i: 

– Studie fra Maccabi Healthcare Service[5] i Israel baseret på 46,035 personer

– Artikel fra The Lancet[6]

– En liste over 123 studier[7] samlet af Brownstone Institute

– Artikel fra Cell[8]

–  Aktindsigt fra CDC (bilag 1).

Den anførte dokumentation påviser ingen konstateret tidsmæssig begrænsning af naturlig immunitet.

Når jeg modtager den dokumentation, som er omfattet af min anmodning, se neden for om aktindsigt, vil jeg forelægge materialet for de amerikanske eksperter under FLCCC.

Da suspension af menneskerettigheder er en alvorlig sag, går jeg ud fra, at Deres vurdering af naturlig immunitet omfatter mere end blot serum-antistof, f.eks. test udi T-cell respons[9]. Som De vil vide, er sådanne tests kommercielt tilgængelige i godkendte udgaver[10].

For et CE godkendt testprodukt forklares fordelen i henseende til konstatering af naturlig immunitet over tid ift. serum-antistof som følger:

Illustration: forfatteren

Jeg har derfor i listen med anmodninger om aktindsigt udbedt mig materialet om Deres arbejde hermed, idet jeg må formode, at De har ladet alle muligheder undersøge for at konstatere varighed af naturlig immunitet.

Som direktør for Sundhedsstyrelsen er det jo Deres pligt at tilse, at borgere med naturlig immunitet ikke udsættes for usaglig inddragelse af menneskerettigheder og ikke udsættes for unødig medicinering.

2.1. Dokumentation for fraskrivelse af produktansvar:

De vil være bekendt med, at forsøgene med vaccine undtog tidligere syge, gravide, og kvinder i den fødedygtige alder, der ikke før, under og efter forsøget tog prævention. Når De vælger at indføre begrænset gyldighed af Coronapas for tidligere syge, således at denne gruppe indirekte tvinges til at lade sig vaccinere i strid med pkt. 7.3.1 i Europarådets Resolution, bør de tidligere syge vide, at staten har indrømmet producenten ansvarsfrihed (erstatning) for fejl med vaccinen.

Nedenfor har jeg derfor anmodet om kopi af indkøbsaftalen med Pfizer. Jeg forudser, at De vil gøre Deres bedste for at undtage aftalen fra aktindsigt under Offentlighedsloven, og jeg har derfor indsat s. 24 fra den pågældende aftale (bilag 2.)

Det fremgår af s. 24, at producenten ikke skal udrede erstatning i forbindelse med produktansvar, og at staten indestår for dette. Imidlertid skal parterne bistå hinanden for at minimere eventuelle erstatninger, hvilket er en meget ubehagelig rolle for staten at indtræde i over for skadesramte, syge borgere.

Navnlig når staten gør sit bedste for at presse borgerne til at vise samfundssind…

Det bemærkes, at patientforsikringen i Danmark opkræver egenbetaling af skadesramte og aldeles undgår at nævne, at staten er indtrådt i produktansvaret for vaccinerne.

De hidtil udbetalte erstatninger er således forsvindende i forhold til, hvad staten kunne afkræves ved produktansvar

3. Dokumentation for gentagen sygdom og videresmitte

Når De har anbefalet, at varigheden af naturlig immunitet skal begrænses, har De selvfølgelig viden om tilfælde, hvor den hidtidige varighed på 12 måneder har givet anledning til fornyet sygdom og smitte. Ellers ville De ikke anbefale ændringen med den konsekvens, at menneskerettigheder inddrages.

Imidlertid har Deres kolleger ved CDC den 5. ds. meddelt advokat Elisabeth Brehm, (bilag 1), at CDC ikke er bekendt med ét eneste tilfælde, hvor en tidligere Covid-19 syg er blevet syg igen og har smittet andre. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at De har konstateret mange tilfælde af fornyet sygdom og videresmitte, og jeg har derfor udbedt mig dokumentation herfor, jfr. listen neden for. Måtte sådanne tilfælde ikke være konstateret i betydeligt omfang, er begrænsningen af gyldighed for Coronapas efter naturlig immunitet fuldstændig grundløs og gætteværk.

4. Dokumentation for ingen smitte fra vaccinerede

Deres rådgivning har ført til, at vaccinerede er fritaget for regelmæssige test og i overensstemmelse med ECHR må færdes frit i samfundet. Dette i modsætning til ikke-vaccinerede og tidligere syge, der ikke må færdes frit uden forudgående test.

Her er betingelsen for at færdes frit med andre ord lutter ”smittefri individer”.

Forskelsbehandlingen må følgelig bero på Deres viden, nemlig at vaccinerede (i modsætning til ikke-vaccinerede og tidligere syge) ej smitter.

At der med andre ord alene er et sagligt (dette omfatter ikke et proportionelt) grundlag for at inddrage rettigheder iht. ECHR for ikke-vaccinerede og tidligere syge.

Statsministeren har den 8. november 2021 taget Deres vurdering til sig og udtaler, at ”der er en stigning i smitten, fordi der er en lille gruppe, der ikke spiller efter spillereglerne”.

Javel, statsministeren har tydeligvis ikke læst Resolutionen fra Europarådet: der er ingen spilleregler, der hjemler vaccination. Hvis hun har sådanne spilleregler, spiller hun på tværs af ECHR. Statsministeren har næppe heller læst de betingede godkendelser fra FDA, hvoraf fremgår at smitte fra vaccinerede personer ikke er undersøgt. Spørgsmålet om smitte fra vaccinerede er bl.a. gennemgået i The Lancet, hvor konklusionen er modsat Deres. Konklusionen fra The Lancet er således[11]:

The vaccinated had just as much viral load in their upper respitory tract, making them just as contagious.
Illustration: Forfatteren

WHO’s generalsekretær har tilsvarende bekræftet, at vaccinerede smitter. Jeg stiller mig derfor uforstående over for, hvorledes De kan anbefale at fritage vaccinerede for test, når disse personer efter nyeste viden er lige så smittespredende som ikke-vaccinerede.

Og jeg må tilføje min formodning, at De ikke har skygge af dokumentation for, at tidligere syge bliver syge igen og spreder smitte. I så fald er situationen eentydig: Deres anbefalinger har ført til usaglig diskrimination.

Nuvel, lad os antage for eksemplets skyld, at vaccinerede gerne må smitte andre vaccinerede, fordi De anser denne gruppe tilstrækkeligt beskyttet mod indlæggelse og død, og at det er i orden for vaccinerede at smitte raske ikke-vaccinerede. I så fald er det min opfattelse, at De igen tager fejl. Lad mig uddybe:

I UK, hvor vaccination indledtes tidligere end i Danmark, er situationen nu, at 90% af Covid-19 indlagte i ”emergency care” over 70 år er vaccineret:

Figure 8: Kilde Public Health England
Figure 8: Kilde Public Health England

Virkningen af vaccinen for den mest sårbare gruppe er følgelig stort set forsvundet. Dette særdeles uheldige resultat bekræftes af et svensk studie baseret på mere end 1.65 million personer. De svenske resultater påviser, at effekten af vaccination er statistisk ubetydelig efter 6 måneder[12] og kan præsenteres således:

Illustration: Forfatteren

I UK er billedet det samme eller mere udtalt med negativ effekt af vaccine[13]:

Illustration: Forfattere

Tilsvarende, kedelige data er fremkommet fra sundhedsmyndighederne i Qatar, hvor beskyttelsen stort set ophører efter 6 måneder og bliver negativ i forhold til asymptomatisk infektion[14]:

Illustration: Forfatteren

Det burde herefter være klart, at vaccinebeskyttelse er en kortvarig glæde, og at 6 måneder formentlig er i overkanten for gyldighed af et Coronapas baseret på vaccination. Den nuværende gyldighed i Danmark på 12 måneder forekommer således uforsigtig – for at udtrykke tingene mildt.

Og netop her er det tankevækkende, at Deres udokumenterede begrænsning af Coronapas gyldighed for naturlig immunitet nedsættes til netop 6 måneder. Måtte tilpasningen reelt være sket for ikke at agterudsejle beskyttelse via kunstig immunitet, har De groft vildledt.

Jeg kunne forestille mig, at min anmodning om aktindsigt vil blive besvaret ud fra et CDC-studie, der går modsat af de omkring 125 studier, jeg har påpeget oven for. Dette ganske unikke studie fra CDC er imidlertid et stykke ringe arbejde, jfr. den minutiøse gennemgang foretaget af Martin Kulldorff for Brownstone Institute[15].

I Danmark16, hvor antal Covid-19 døde har været forsvindende i enhver fornuftig, større sammenhæng – og endog mindre end i en hård influenzasæson – er billedet nu, at 2/3 af smittede (pr. den 12. ds.) er vaccinerede:

Illustration: Forfatteren

Risikoen for i Danmark at blive smittet af en vaccineret er således større, end for at blive smittet af en ikke-vaccineret.

Og afslutningsvis vil jeg i denne forbindelse erindre, at vaccinerede ved indlæggelse ikke rutinemæssigt testes, modsat ikke-vaccinerede. Data for indlæggelse af vaccinerede og ikke-vaccinerede er derfor skæve og kan ikke umiddelbart sammenlignes.

Modsat tal fra UK, der desværre ikke ser godt ud for de vaccinerede borgere.

Testundtagelsen for vaccinerede, der beror på Deres anbefaling, må – alt andet lige – forekomme medvirkende til øget udbredelse af sygdommen. Om end frygt for sygdommen synes ikke tilstede i Folketinget, der som bekendt har undtaget sig selv for restriktioner.

„Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19“ af 31.03.2021. (Historisk)
<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/579>


"Bekendtgørelse om krav om coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19“ af 11.11.2021 <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2041>
„Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19“ af 31.03.2021. (Historisk)
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/579
“Bekendtgørelse om krav om coronapas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19“ af 11.11.2021 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2041

5. Hvad kan udledes af nyeste viden:

På baggrund af nyeste viden må det konstateres

– at vaccinerede smitter

-at vaccinerede nogen tid efter vaccination (som i UK) indlægges, som havde vaccinen ingen effekt

– at vaccinerede nogen tid efter vaccination har negativ virkning af vaccinen i henseende til infektionsrate

– at der i USA ikke er konstateret blot eet eksempel, hvor en person med naturlig immunitet igen er blevet syg og har smittet andre,

– at der ikke på nuværende tidspunkt er anledning til frygte, at naturlig immunitet ikke fortsat værner mod sygdom og videresmitte.

Konklusioner:

– Forskelsbehandlingen i Danmark, hvor kun

1) ikke-vaccinerede og

2) tidligere syge efter 6 måneder skal lade sig teste for at have ret til fri færdsel i samfundet, er usaglig.

– Tilmed er forskelsbehandlingen en de facto bjørnetjeneste for de ældre medborgere, der udsættes for unødig smitterisiko i falsk tiltro til virkningen af vaccinationen.

– Forskelsbehandlingen i Danmark, måtte denne skyldes hensyn til ikke at smitte ikke-vaccinerede og/eller frygt for overbelastning af hospitalsvæsenet, er ikke proportionel, når Almenvellet accepterer tobaksrygning.

– Diskriminationen af ikke-vaccinerede og tidligere syge er således ulovlig under ECHR.

– Varighed på 6 måneder for Coronapas baseret på naturlig immunitet er for kort og bør indtil videre være ubegrænset.

– Varighed på 12 måneder for Coronapas baseret på vaccination er for lang og bør begrænset til under 6 måneder.

– Testkrav skal være ens for alle smittespredere, vaccinerede som ikke-vaccinerede, medens tidligere syge skal undtages, medmindre det knæsættes, at disse personer udgør en smitterisiko.

6. Anmodning om aktindsigt i.h.t. Offentlighedsloven: (korrespondance, møde- og telefonnotater, SMS, e-mails mv.)

1. Dokumentation for at der er udført forsøg med vaccination af allerede immune personer forud for udstedelse af betingede godkendelser af Covid-19 vacciner.

2. Dokumentation for at naturlig immunitet kun varer 6 måneder, hvilken dokumentation skal udgøre den ”nye viden”, som Deres rådgivning til regeringen og Folketinget samt Deres udtalelser i sidste uge på TV, beror på.

3. Dokumentation for antal tilfælde i Danmark, hvor Covid-19 syge igen er blevet syge og har smittet andre.

4. Materiale vedrørende begrænsning af varighed af Coronapas for personer med naturlig immunitet.

5. Dokumentation for arbejde med andre metoder end antistoftest til konstatering af varighed af naturlig immunitet.

6. Kopi af indkøbsaftaler for levering af Covid-19 vacciner og materiale vedrørende producenternes fritagelse for produktansvar.

Bilag 1
Bilag 2

Noter: *FLCCC blev dannet i marts 2020, i begyndelsen af Coronavirus-pandemien. En non-profit organisation, af kritiske specialister, der er dedikeret til at udvikle meget effektive behandlingsprotokoller for at forhindre transmission af COVID-19 og at forbedre resultaterne for patienter, der er syge af sygdommen“. https://covid19criticalcare.com/da/

Kilder

[1] Jeg anvender betegnelsen ”Coronapas”, selvom ”Vaccinepas” er mere korrekt. Vaccinepas er reguleret af International Health Regulations konventionen under WHO. I dag er det kun lovligt at kræve vaccinepas for Gulfeber. WHO har behandlet optagelse af Covid-19 i vaccinepas men fandt, at sygdommen ikke er farlig. https://www.who.int/  „Amendment to International Health Regulations (2005), Annex 7 (yellow fever)“ <https://www.who.int/ith/annex7-ihr.pdf>

[2] Forfatterens note: Inddragelse af menneskerettigheder skal være ”last resort” for Almenvellet. Der må ikke være andre muligheder at ty til. Omkostninger og erhvervslivets interesser er ikke forhold, der vejer tungere end menneskerettigheder. https://fra.europa.eu/   <https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-coe-2020-european-law-land-borders_en.pdf>

[3]  Forfatterens note: Covid-19 syge må gerne gå i stemmeboks, for det er en Grundlovssikret rettighed, forlyder det. Adgang til det øvrige samfund er nøjagtig lige så tilsikret.

[4] https://pace.coe.int/ Resolution 2361 (2021) „Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations„<https://pace.coe.int/en/files/29004/html>

[5] https://www.timesofisrael.com NATHAN JEFFAY: „Study: COVID recovery gave Israelis longer-lasting Delta defense than vaccines“ 02.09.2021. www.thelancet.com  Noah Kojiima – Jeffrey D. Klausner: „Protective immunity after recovery from SARS-CoV-2 infection“ 08.11.2021https://brownstone.org/  Paul Elias Alexander: „128 Research Studies Affirm Naturally Acquired Immunity to Covid-19: Documented, Linked, and Quoted“ 17.10.2021. <https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/>

[8] https://www.cell.com/ Kristen W. Cohen a.m.:  „Longitudinal analysis shows durable and broad immune memory after SARS-CoV-2 infection with persisting antibody responses and memory B and T-cells“ 14.07.2021. https://academic.oup.com/  Andrw D. Reed a.m.: „CD8+ T-Cell Responses in COVID-19 Convalescent Individuals Target Conserved Epitopes From Multiple Prominent SARS-CoV-2 Circulating Variants“  30.03.2021.https://www.tspotcovid.com/   „Complete your view of COVID-19
with T cell testing“ <https://www.tspotcovid.com>

[11] https://www.thelancet.com/  Anika Singanayagam a.m.: „Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study“ 28.10.2021 <Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study (thelancet.com)>

[12] https://papers.ssrn.com/  Peter NordströmMarcel Ballin – Anna Nordström: „Effectiveness of Covid-19 Vaccination Against Risk of Symptomatic Infection, Hospitalization, and Death Up to 9 Months: A Swedish Total-Population Cohort Study“  25.10.2021 <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410>

[13] https://assets.publishing.service.gov.uk/  UK Health Securety Agency: „COVID-19 vaccine surveillance report Week 45“ 11.11.2021 <COVID-19 vaccine surveillance report – week 45 (publishing.service.gov.uk)>

[14]  https://www.nejm.org/  Hiam Chemaitelly a.m.: „Waning of BNT162b2 Vaccine Protection against SARS-CoV-2 Infection in Qatar“ 06.10.2021 <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114114>

[15] https://brownstone.org/  Martin Kulldorff: „A Review and Autopsy of Two COVID Immunity Studies“  02.11.2021.<https://brownstone-org.cdn.ampproject.org/c/s/brownstone.org/articles/a-review-and-autopsy-of-twocovid-immunity-studies/amp/>

[16] Forfatterens note: Mig bekendt har de danske myndigheder ikke formået at rense statistiske data for komorbiditet, og der er således ikke oplyst, hvor mange der reelt er døde af Covid-19 men kun antallet, der er døde af uoplyst årsag 30 dage efter at være testet positiv. Renset for døde med komorbiditet er tallet i alle sammenhænge meget beskedent, og gennemsnitsalderen for Covid-19 døde er 83 år.

Anbefaling til videre egen studie: Steve Kirsch  har nedlagt sit firma for ene og alen at hellige sit liv til at informere om vaccineskader og forsøge at redde liv. <VaccineEssentials (skirsch.com)>

DOWNLOAD PDF TIL PRINT – LÆS – DEL!

About Eric Sorensen

Eric Sorensen er dansk advokat (deponeret bestalling) og har siden 1992 primært arbejdet i den maritime sektor og varetager i dag udelukkende egne investeringer. Eric har i 13 år boet og arbejdet i udlandet og påtager sig ikke sager for andre. Eric har tidligere forfattet debatindlæg, fordi de kommende rejseforhindringer efter Erics opfattelse er det største anslag mod personlig frihed siden EU‘s tilblivelse.

4 thoughts on “Velargumenteret anmodning om aktindsigt til Søren Brostrøm

 1. Henrik Holm

  Det svenske studie [12] er ret interessant. I ‘Supplemental Table 4’ der beskriver symptomatisk infektion, ses det at antallet af events er endog meget stor hos uvaccinerede i forhold til vaccinerede. Men som tiden går og vaccinerene mister virkning, så vender det på hovedet. Faktisk fra 3. måned efter fuld vaccine, er der flere events hos de vaccinerede. Kan det mon være at de uvaccinerede har fået immunitet? Eller at vaccinerne forringer immunforsvaret hos de vaccinerede?
  Gad vide, hvordan det ser ud efter 3. skud, 4. skud osv.
  Faktisk ses det samme i tabel 5, hvor det er død/indlæggelse.

  Reply
 2. peter henriksen

  Hvor er det i øvrigt fantastisk at Eric Sørensen synes at det forfærdelige skrald, skrevet af Eric Sørensen, er velargumenteret. Han er jo en klart upartisk mand, der virkeligt har evner til at vurdere kvaliteten af et indlæg.

  Reply
 3. peter henriksen

  Endnu et bedragerisk punkt.

  Så har jeg kigget på reference #12, og selvfølgelig er det også løgn.

  Igen er det ikke andet end en charlatan der prøver at snyde folk og fæ der ikke magter at læse videnskabelig litteratur. Virkeligheden er naturligvis modsat.

  For the outcome severe Covid-19, effectiveness waned from 89% (95% CI, 82-93, P<0·001) at day 15-30 to 42% (95% CI, -35-75, P=0·21) from day 181 and onwards, with sensitivity analyses showing notable waning among men, older frail individuals, and individuals with comorbidities.

  Så vaccinerne virker! Og hvad synes forfatterne om vaccinerne?
  Interpretation: Vaccine effectiveness against symptomatic Covid-19 infection wanes progressively over time across all subgroups, but at different rate according to type of vaccine, and faster for men and older frail individuals. The effectiveness against severe illness seems to remain high through 9 months, although not for men, older frail individuals, and individuals with comorbidities. This strengthens the evidence-based rationale for administration of a third booster dose.

  SÅ DE ANBEFALER ET TREDJE STIK, FORDI VACCINEN ER EFFEKTIV!

  Lad jer ikke bedrage af en løgner!

  Reply
 4. peter henriksen

  Hvorfor lader i jer snyde og bedrage?

  Endnu et indlæg designet til at snyde og bedrage folk uden indsigt, men hvorfor lader folk sig snyde af sådan en charlatan? Er det fordi de ønsker det, eller fordi de virkeligt ikke forstår det han skriver?
  Hvad er formålet med at skrive hvor mange døde under 60 år uden komorbiditet og derefter skrive hvor mange der dør af en anden sygdom, UDEN at skrive om hvor mange af disse døde der var under 60 år og uden komorbiditet? Hvis formålet ikke er at narre og bedrage de uvidende, de enfoldige, og dem der gerne vil narres?

  Et tilfældigt nedslag på henvisning #13 viser også hvorledes der bliver bedraget med tallene. Tabellen i #13 eksisterer ikke i virkeligheden. Det er bedrag designet af forfatteren til at snyde folk der ikke kigger på data. Hvis man rent faktisk kigger på data viser det fuldstændig modsatte billede sig selvfølgelig.
  Blandt vaccinerede >80 er dødeligheden 65 pr 100.000
  Blandt ikke vaccinerede >80 er dødeligheden 142 pr 100.000

  I bliver snydt og manipuleret af løgne. I lader jer blive misbrugt til at sprede de her løgne.

  Men hvorfor
  Forstår i ikke at i bliver snydt?
  Eller ved i at det er løgn, men tør i ikke indrømme det overfor jer selv? Tør i ikke indrømme at i bliver misbrugt til at sprede løgne? At virkeligheden selvfølgelig er det modsatte af det her klamphuggeri?

  Tør i slet ikke VÅGNE OP? Er i for fanget i bedraget?

  Reply

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *