Medlem af “Foreningen Free21DK”

Enhver der ønsker at støtte Foreningen Free21DK´s formål er velkommen til at kontakte os via kontaktformularen om optagelse som medlem af foreningen. Et medlemskab koster 100 kr. årligt og følger et kalenderår. Indbetaling af medlemskontingent over 100 kr. betragtes som frivillig donation.

VEDTÆGTER:

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er “Foreningen Free21DK”, med hovedsæde i Århus. CVR-nr.: 39824450.

§ 2 Foreningens formål
-at fremme en uafhængig journalistisk dækning

-at bidrage til udvidelsen af det offentlige meningsspektrum

-at bidrage til styrkelse af den offentlige debat

-at bidrage til en forøget kvalitet af den geopolitiske meningsdannelse. 

§ 3 stk.1 Medlemmer Foreningen har ordinære medlemmer, passive medlemmer og æresmedlemmer. Ansøgning om optagelse i foreningen skal ske skriftlig, typisk på e-mail. I samme forbindelse angives det, om man ønsker ordinært eller passivt medlemskab. Dette afgøres ved simpelt flertal af bestyrelsen. Man kan til enhver tid anmode om ændring af sin status fra ordinært til passivt medlemskab og omvendt. Dette afgøres ligeledes ved simpelt flertal i bestyrelsen. Medlemskabet træder i kraft ved modtagelse af skriftlig bekræftelse eller bekræftende e-mail. Der kan uden begrundelse gives afslag på optagelse i foreningen.

§ 3 stk.2 Ordinære medlemmer Som ordinære medlemmer kan optages: Fysiske og juridiske personer, erhvervsvirksomheder, lovlige foreninger, offentlige institutioner og organer, så længe de bekender sig til foreningens mål og yder et regelmæssigt bidrag.

§ 3 stk.1 Medlemmer stk.3 Æresmedlemmer

Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen. Specielt vil personer, som har gjort noget særligt for foreningen eller dens formålsparagraffer, kunne opnå et æresmedlemskab. Æresmedlemmer har samme rettigheder som øvrige medlemmer, men er fritaget fra kontingent.

§ 3 stk.4 Eksklusion
Medlemmer, som på en eller anden måde modarbejder foreningens virke, kan efter enstemmig bestyrelsesbeslutning ekskluderes af foreningen.

§ 3 stk.5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand senest en måned før kalenderårets udgang.

§ 4 stk.1 Foreningens ledelse
Free 21DK ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Valgperiode: 2 år. Efter tur afgår 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal og 2 medlemmer på lige årstal. Første gang efter lodtrækning. Der vælges 1 suppleant hvert år. Suppleanten kan indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Bestyrelsen kan give enkeltpersoner prokura.
Bestyrelsen kan nedsætte faste eller midlertidige udvalg til varetagelse af specifikke opgaver.

§ 4 stk.2 Regnskab og revision
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en revisor, valgt af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

§ 5 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indvarsling skal ske med mindst 4 ugers varsel ved meddelelse til medlemmerne vedlagt dagsorden, beretning og revideret regnskab. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

Aflæggelse af revideret regnskab

Indkomne forslag

Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Kommende arbejdsopgaver

Valg til bestyrelse

Valg af 1 bestyrelsessuppleant hvert andet år

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

Eventuelt

Hvert ordinært medlem har én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Afstemninger skal foregå skriftligt, såfremt ét medlem fremsætter krav herom. Valgbare er personer, der har status som ordinært medlem
På generalforsamlingen fremlægges forslag til arbejdsopgaver fra medlemmer og bestyrelse.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når en tredjedel af medlemskredsen har fremsat skriftlig begæring herom. I sidstnævnte tilfælde afholdes generalforsamlingen snarest muligt og senest 6 uger efter begæringens modtagelse.

§ 7 Vedtægtsændringer
Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. I modsat fald skal forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed på en ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes efter et forløb på 4 uger.

§ 8 Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler således ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 9 Foreningens opløsning
Opløsning af Free21DK kan kun ske efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 4 ugers mellemrum. Ved begge generalforsamlinger skal der være 2/3 tilslutning af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer til forslaget. Free21DKs eventuelle formue overføres til ”Verein zur Förderung unabhängiger journalistischer Berichterstattung e.V.”

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19. august 2018.